เอามาฝากกัน...สิทธิประโยชน์ประกันสังคมตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

(1/3) > >>

The eagle9:
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการ ส่านักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ส่านักงานประกันสังคมเตรียมจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนใน 6 เรื่อง โดยจะมีผลใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้แก่
1. เพิ่มค่าคลอดบุตรจากครั้งละ 12,000 บาท เป็น 13,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์บุตรจากรายละ 350 บาท เป็น 400 บาท
3. ค่าทันตกรรมจากครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง หรือ 500 บาท เป็น
ครั้งละ 300 บาท หรือปีละไม่เกิน 600 บาท
4. สิทธิในการให้บริการกรณีใส่รากฟันเทียม
5. เพิ่มสิทธิในกรณีรักษาโรคจิต
6. เพิ่มค่ารักษาพยาบาลกรณีทุพพลภาพจากเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท เป็น
4,000 บาท
โดยทั้งหมดนี้ ส่านักงานประกันสังคมจะใช้เงินเพิ่มประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนการลงทุนของส่านักงานประกันสังคมใน 6 เดือนแรก มีผลตอบแทนจากการลงทุนจ่านวน 15,223 ล้านบาท จากเงินลงทุนที่ผ่านมารวม 707,730 ล้านบาท
ในส่วนของกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่านักงานประกันสังคม จะมีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือ แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน ดังนี้
- เงินทดแทนกรณีมีค่าสั่งแพทย์ให้ต้องพักรักษาตัว 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 70 ของเงินเดือน (ปัจจุบัน 60%)
- ผู้ประสบอุบัติเหตุในการท่างานถึงขั้นทุพพลภาพ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 15 ปี
- ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการท่างาน ทายาทจะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างเป็นเวลา 12 ปี (เดิม 8ปี)


 ;) ;) ;)

Koupreyshark_SR 36:
ขอบคุณครับ

Tep Nolimit:
โห ทำฟันได้เพิ่มครั้งละ 50 บาท สองครั้ง ก็ 100

กุส่งเดือนนึงตั้งหลายร้อย 555+

Green Coal:
ถือว่าปรับขึ้นมาก็ โอเค
ทำมาเกือบ 20 ปี ตอนนี้ทำ ม.39 อยู่ เคยใช้รักษาพยาบาลโรงพยาบาลครั้งเดียวก็รักษาฟรี อีกทีทำฟันคลีนิกเบิกค่าทำฟัน เบิกคลอดบุตรสองคน ก็ถือว่าดีครับ กับบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล

LORD DONNOK:
ดีกว่าเดิมก็โอเค

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป